Polyspora

Family: Theaceae
Polyspora axillaris

Polyspora axillaris
Polyspora sp.

Polyspora sp.