Bouea

Family: Anacardiaceae
Bouea macrophylla

Bouea macrophylla
Bouea oppositifolia

Bouea oppositifolia