Wrightia

Family: Apocynaceae
Wrightia antidysenterica

Wrightia antidysenterica
Wrightia arborea

Wrightia arborea
Wrightia dubia

Wrightia dubia
Wrightia religiosa

Wrightia religiosa