Polyalthia

Family: Annonaceae
Polyalthia stenopetala

Polyalthia stenopetala