Mallotus

Family: Euphorbiaceae
Mallotus macrostachyus

Mallotus macrostachyus
Mallotus paniculatus

Mallotus paniculatus